และมีบริการไปรับรองให้ที่กระทรวงต่างประเทศ

เปิดทำการ

     วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 09.00-18.00 น.
     วันเสาร์ เวลา 10.00-15.00 น.


ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อในเวลาทำการ

    Tel : 02-644-5563    
    Fax :
02-644-5563


 Translation 
รับแปลเอกสารราชการและทั่วไป
ภาษาอังกฤษ , ญี่ปุ่น , จีน เป็นต้น


   
สูติบัตร
Certificate of Birth
สำเนาทะเบียนบ้าน
House of Registration
ใบเปลี่ยนชื่อ
Change of Name
ใบเปลี่ยนนามสกุล
Change of Surname
บัตรประชาชน
I.D.Card
ใบสมรส
Registration of Marriage
ใบหย่า
Certificate of Divorce
ใบรับรองโสด
Status Certificate
ใบมรณบัตร
Certificate of Death
ใบเกณฑ์ทหาร
Soldier Cert.
ใบขับขี่
Driving Licence
หนังสือรับรองจากอำเภอ
Letter of Certification
ใบรับรองบุตรต่าง ๆ
Several Certificate
ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
Chang of Surname
ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
Family registration
ใบทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
Adopted child
ทะเบียนการค้าต่าง ๆ
Commercial Certificate
ทะเบียนพาณิชย์
Commercial Cert.
หนังสือรับรองบริษัท
Company Cert.
หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด
Partnership Cert.
โฉนดที่ดิน
Title Deed
ใบคำฟ้องของศาล
Court
ผลการเรียน
Transcript
ประกาศนียบัตรต่าง ๆ
Certificate
บทความต่าง ๆ

บริการด้านอื่นๆ (Other visas)

รับแปลเอกสาร ( Translation) ทางเรายังมีบริการด้านอื่น ๆ ที่ท่านสามารถ จะเลือกใช้บริการได้ดังต่อไปนี้
แปลเอกสารราชการ และ เอกสารทั่วไป ถ้าต้องการด่วนต้องคิดอัตราเรดต่างจากราคาปกติ ให้คำปรึกษา และ ดำเนินการทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าให้ ยกเว้นการสัมภาษณ์ ผู้ทำเรื่องต้องไปสัมภาษณ์เองเท่านั้น
ดำเนินการขอวีซ่าให้ เช่น


           1. วีซ่าท่องเที่ยว
           2. วีซ่าถาวร
           3. วีซ่าคู่หมั้น
           4. จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
           5. ผู้ที่ต้องการจะเข้ามาอยู่ในเมืองไทย ทั้งชั่วคราว และ ถาวร
           6. จดทะเบียนบริษัท ห้างร้าน
           7. WORK PERMIT , OTHER VISAs
           8. REGISTRATION FOR MARRIAGE WITH THAI PEOPLEขั้นตอนในการขอคำปรึกษาและบริการ

ขอให้ทำการ โทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทร 02-644-5563
หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารที่จะต้องเตรียมสามารถ

Click มาได้ที่ website
                
 

 

Home :: Profile :: Study :: สถาบันต่าง :: Ticket :: Translation :: Toefl + Gre & Gmat :: Contact ::
© 2003-2006 WTC Center Co., Ltd. Thailand All rights reserved.