ศูนย์บริการรับทำเรื่องสมัครสอบ   TOEFL (iBT) GMAT GRE

จะเป็นการทดสอบเพิ่มอีก 1 ทักษะคือ เพิ่มการพูด ( Speaking)
ซึ่งการพูดดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะสนทนา แต่เป็นการพูดแบบลักษณะเสนอผลงาน
(Presentation) ซึ่งถ้าจะให้ดี ก่อนที่จะไปสอบควรจะฝึกฝนตัวเอง
ให้มากก่อนจะดีที่สุดส่วนการออกข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบได้มีการพัฒนารูปแบบข้อสอบ
ใหม่ซึ่งจะมีการทดสอบทักษะหลายด้านพร้อมกัน (Integrated)
ผู้เข้าสอบจะเริ่มโดยการอ่านบทความในระยะเวลาที่กำหนดจากนั้น
ก็จะได้ยินบทสนทนาทางหูฟังพร้อมชี้ให้เห็นข้อขัดแย้งระหว่างบทสนทนาและบทความ
โดยการเขียนหรือทางวาจา ตามปกติแล้วการฟังหรือการอ่านภายในระยะเวลาจำกัดนั้น
มันเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบที่ซึ่ง
ไม่ใช่ภาษาของตนหรือเป็นภาษาที่สอง ความยากดังกล่าวจะเพิ่มพูนความสามารถของ
นักเรียนไทยในเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ผลในการฟังข้อสอบTOEFL แบบ iBT
ในส่วนของ Listening and Speaking จะมีความยาวเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า
แต่หาก ผู้ที่จะทำข้องสอบของ iBT แล้วจะต้องทำความฝึกฝนอย่างมากในด้านทักษะต่าง ๆ
ก่อนที่จะไปทำการสอบอีกทั้งค่าธรรมเนียมในการสอบของทุกครั้งเมื่อ
เทียบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลไทยแล้วก็ไม่ใช่น้อย ดังนั้นนักเรียนที่ต้องการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง หรือ นักเรียนที่จำเป็นจะต้องนำความรู้
ไปทำการสมัครเรียนในสถาบันต่าง ๆ ก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอว่าคุณมีความ
มั่นใจในการจะไปสอบมากแค่ไหน

สรุประบบการสอบของ iBT นั้นเป็นการวัดความสามารถทางทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณจริง ๆ และยังทำให้คนที่
จะไปสอบระบบนี้ได้รู้ว่าการสอบนั้นคุณรู้ระบบการเชิงวิเคราะห์และวิจารย์ในการสอบมากแค่ไหนด้วย

GMAT (Graduate Management Admission Test)GMAT เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ
,คณิตศาสตร์ และความถนัดทางการเขียนเชิงวิเคราะห์
ซึ่งเป็นความสามารถที่นักศึกษาควรจะมีในระดับศึกษา ในสาขาด้านบริหารธุรกิจ โดยหลายมหาวิทยาลัยจะใช้ผลสอบ
GMAT นี้สำหรับประกอบการพิจารณาในการรับสมัครนักศึกษา ลักษณะข้อสอบ มีสามส่วนด้วยกัน คือ

1. Quantitative Section เป็นข้อสอบแบบปรนัย จะมีคำถาม ทั้งหมด 37 คำถาม ประกอบไปด้วย
Problem Solving 24 คำถาม และData Sufficiency 13 คำถาม

2. Verbal Section เป็นข้อสอบแบบปรนัย จะมีคำถามทั้งหมด 41 คำถาม ประกอบด้วย Reading Comprehension
14 คำถามSentence Correction 13 คำถาม และ Critical Reasoning 14 คำถาม

3. Analytical Writing Assessment (AWA) เป็นการเขียนความเรียง 2 ข้อ โดยจะให้ผู้สอบพิมพ์เข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตามเวลาที่กำหนดไว้ คือ 30 นาทีสำหรับแต่ละส่วน โดยในการสอบนี้นักศึกษาจะมีการเตรียมเอาไว้ก่อนแล้ว
คะแนนจะมีการเก็บข้อมูลคะแนนของผู้สอบไว้ โดยจะมีการรายงานผล 3ครั้งสุดท้ายที่ทำการสอบ มหาวิทยาลัยบางแห่ง
พิจารณาจากผลเฉลี่ย ของ 3 ครั้งนั้นแต่บางแห่ง จะนำผลสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคะแนนGMAT นั้นคือ 200-800
คะแนน ส่วนใหญ่ผู้สอบจะทำได้ 250-700 โดยประมาณ สำหรับการคิดคะแนน หากทำข้อใดผิด จะมีคะแนนติดลบอยู่ที่
ยผ และหากไม่ได้ทำข้อสอบครบทุกส่วน คือทั้งการเขียน essay และการทำข้อสอบปรนัย จะถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์
และไม่ได้รับคะแนนส่วนมากผู้ที่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงได้นั้น มักทำคะแนนอยู่ในช่วง 600
กว่า จนถึง 700 กว่า การสอบ เราสามารถเลือกวันสอบได้ และค่าธรรมเนียม U$$ 250

ทางเราคิดค่าบริการเท่าเดิม $ 30 สถานที่สอบที่มีกำหนดให้ถ้าที่กรุงเทพฯ ของแต่ละตารางจะกำหนดไม่เหมือนกันแล้วแต่ตารางที่มีให้ ดังนั้นวันเวลาและสถานที่จะไม่สามารถกำหนดได้ของแต่ละครั้งที่จองวันสอบเข้าไป

TOEFL เป็นข้อสอบที่ใช้ในการประมวลผลหรือประเมินความสามารถของแต่ละคนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ในช่วงปี 2549 ประเมินว่าจะมีผู้ที่สมัครสอบข้อสอบ TOEFL มากทั่วโลก เราจึงสามารถ กล่าวได้ว่า TOEFL เป็นการสอบทางภาษาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และข้อสอบ TOEFL ได้ใช้เป็นต้นแบบสำหรับข้อสอบอื่นรวมทั้งข้อสอบ CU-TEP, TU-GET, IELTS รวมทั้งข้อสอบภาษาอังกฤษของ รัฐบาลไทย

ด้านของโครงสร้างข้อสอบ
ข้อสอบ TOEFL iBT วัดความสามารถการใช้ภาษาใน 4 ทักษะคือ Reading, Listening, Writing, และ Speaking (ข้อสอบรูปแบบ iBT ยากกว่าข้อสอบเดิมมากหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ข้อสอบ TOEFL iBT ได้เปลี่ยนไปจากข้อสอบ TOEFL CBT  และ TOEFL PBT มาก มีการเพิ่มในข้อสอบถึงการวัดทักษะในการพูดแบบเสนอผลงาน (presentation) และการทดสอบทักษะการใช้ภาษาหลากหลายอย่างเข้าไปพร้อมกัน (integrated task) โดยมีรูปแบบของข้อสอบดังนี้
Reading เป็นการวัดความสามารถในการอ่าน
 • 3 เรื่อง (39 ข้อ)
 • เวลาที่ให้  60 นาที
 • คะแนน 0-30
 • ข้อสอบ TOEFL ในส่วนการอ่านมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมน้อยมาก ได้นำโจทย์ประเภทสรุปใจความมาใช้เป็นครั้งแรก และให้คะแนนในบางข้อสูงถึง 3-5 คะแนน
Listening เป็นการวัดความสามารถในการฟัง
 • ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ประเภท
Academic Lecture 4 เรื่อง จำนวน 24 ข้อ
Campus Conversation 2 เรื่อง จำนวน 10 ข้อ
 • เวลาที่ให้ 60 นาที
 • คะแนน 0-30
 • มีการเปลี่ยนแปลงข้อสอบจากเดิมบ้าง เช่นบทสนทนาแบบสั้นถูกตัดออกทั้งหมด, มีการนำสำเนียงอื่นที่ไม่ใช้สำเนียง American มาทดสอบ, และการนำโจทย์ประเภทการสื่อความหมายมาทดสอบเป็นครั้งแรกด้วย
Writing เป็นการวัดความสามารถในการเขียน
 • ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ประเภท
Integrated Reading + Listening จำนวน 1 ข้อ
Independent จำนวน 1 ข้อ
 • เวลาที่ให้ 55 นาที
 • คะแนน 0-30 โดยมีคะแนนดิบ (raw score) สำหรับแต่ละงานเขียนระหว่าง 1-5 คะแนน
 • เพิ่มข้อสอบประเภท Integrate taskซึ่งยากสำหรับนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดการเขียนในเชิงวิเคราะห์และต้องใช้ ทักษะในการ Speaking เป็นการวัดความสามารถในการพูด
 • ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ประเภท
Independent จำนวน 2 ข้อ
Integrated Reading + Listening จำนวน 2 ข้อ
Integrated Listening จำนวน 2 ข้อ
 • เวลาที่ให้  20 นาที
 • คะแนน 0-30 โดยมีคะแนนดิบ (raw score) สำหรับแต่ละการพูดระหว่าง 1-4 คะแนน
ดังที่กล่าวมาข้างต้นถ้าจะให้มั่นใจว่าการสมัครไม่มีปัญหาหรือจะโดนล๊อคโดยเราคลิกผิดหรือถูกก็ตาม เรามีบริการให้อย่างดี แค่ค่าบริการไม่เกิน $30 ซึ่งเราบริการให้เรียกว่าการไปสอบจะได้รับการเตรียมพร้อมและเข้าสอบโดยไม่ขาดเอกสารใด ๆทั้งสิ้น
ถ้าต้องการจะสมัครหรือใช้บริการติดต่อหรือสมัครเข้ามาโดยกรอกใบสมัครเข้าที่มุมขวาบนหน้านี้และกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจน ซึ่งการจะจ่ายค่าสมัครให้เช็คอัตราเรดเข้ามาก่อนจะดีที่สุด

ติดต่อ Tel : 02-6445563
E-mail : bec1988toefl@hotmail.com, wtc_thai@hotmail.com

ค่าใช้จ่าย คร่าวๆอัตราเรด และ ค่าบริการ SERVICES FEE
ค่าสมัครสอบ TOEFL/GRE/GMAT $ ……x 31.00 = ……….. บาท
ค่าบริการ $ 20 x 31.00 = ………… บาท 
รวมทั้งหมดเป็นอัตราเรด = บาท

รบกวนช่วยส่ง Fax หรือ สแกนมาที่ email ใบจ่ายเงินมาให้ ด้วยค่ะ และทางเราได้รับแล้วก็จะทำการเช็คเมื่อเรียบร้อยแล้วทางเราจะสแกนใบเสร็จตัวจริงพร้อมส่งตัวจริงใบเสร็จไปตามที่อยู่ทึ่กรอกในใบสมัครไปให้ค่ะ ขอให้กรอก ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
(ถ้ามี 2 เบอร์จะยิ่งดีค่ะ) และ อีเมล์

หมายเหตุ ขั้นตอนที่จะต้องเตรียมอะไรไปสอบบ้างนั้นเราจะส่งหลังจากที่ได้ออกใบเสร็จการจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

 Home :: Profile:: Study :: สถาบันต่าง :: Ticket :: Translation :: Toefl + Gre & Gmat:: Contact ::
© 2003-2006 WTC Center Co., Ltd. Thailand All rights reserved.